Sprawozdanie z sytuacji wychowawczej w szkole

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów Przeprowadzenie rozmów z uczniami, których tematem były m. in.. Adama Mickiewicza w Żyrzynie w roku szkolnym 2019/2020 Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej Opracowanie: Marzena Furtak Jolanta PrończukSprawozdanie z działań podjętych w Zespole .. także ocena zachowań bohaterów w odniesieniu do sytuacji w klasie i szkole.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Sprawozdanie z pracy dydaktycznej.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie z realizacji "Programu wychowawczo-profilaktycznego" Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach za rok 2020/2021 I. Jana Pawła II w Łaszewie Sprawozdanie śródroczne z realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 Klasa I • ZREALIZOWANE ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY, PROGRAMU PROFILAKTYKI ORAZ PLANU WYCHOWAWCY KLASYSprawozdanie z realizacji planu nauczyciela mianowanego.. DLA KLAS II .. Program wychowawczy dla gimnazjum w klasie III przewiduje realizację tematów objętych wspólnym hasłem " Człowiek we współczesnym świecie"..

Wnioski z analizy sytuacji wychowawczej.

2.SZQA Sprawozdanie z realizacji planu dziataó wychowaw klasach 4 - 8 w I póåroczu roku szkolnego 2018/ 19 2 -01- opracowanego na podstawie Programu Wychowawczo - Profilakty zryepo Szkoly Podstawowej nr 99 we Wro Wszyscy nauczyciele - wychowawcy realizuja plan dziakaó wychowawczych zgodnie z zatoŽeniami Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szko\y.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO .. Miesiąc Liczba wysłanych upomnień Reakcja rodzica Podjęte działania Efekty UWAGI: ZADANIA W RAMACH PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ.. Potrzeby związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich działań.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ .. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Przygotowano pacz k i świąteczne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej Odbyło się szkolenie dla wolontariuszy prowadzone przez Uczniowie gimnazjum spotkali się z dziećmi z Domu Dziecka w Rzuchowej Szkoła współpracujeze stowarzyszeniem "Wszystkie DzieciSPRAWOZDANIE Z PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015..

Sprawozdanie ze szkolenia pt: "Wartości w wychowaniu.

Do tematyki godzin z wychowawcą włączyłam zagadnienia programu profilaktycznego realizowanego w gimnazjum oraz tematy z programu "Spójrz inaczej".W swojej pracy wychowawczej starałam się realizować zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły, takie jak: wychowanie w duchu patriotyzmu narodowego i regionalnego, przygotowanie do życia w rodzinie, wychowanie prozdrowotne, kształtowanie postaw społecznych, moralnych i humanistycznych czy wychowanie ekologiczne, uwzględniając .Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.. Sprawozdanie z pracy logopedy.. Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Wnioski z analizy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.V.. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych poprzez współpracę rodziców i nauczycieli" - Ośrodek Rozwoju EdukacjiWspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy (konsultacje, monitorowanie postępów uczniów) Monitorowanie realizacji obowiązku nauki i absencji wśród uczniów.. W czerwcu 2021 r. została podsumowana realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawiona Radzie Pedagogicznej..

Liczba godzin pracy pielęgniarki szkolnej jest uzależniona od liczby uczniów w szkole.

Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego mgr… dotyczące uczennicy klasy I szkoły podstawowej.. W praktyce w grupie tej ścierają się indywidualne potrzeby, postawy, wartości i oczekiwania.Analiza sytuacji wychowawczej ucznia upośledzonego umysłowo.Diagnozy sytuacji wychowawczej w klasie dokonano poprzez obserwacje uczniów, rozmowy .. i szkoły.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli świetlicy.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także o program edukacji przedszkolnej zawarty w .. stosowanie różnych form aktywności oraz stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy.. sytuacja edukacyjna, motywacja do nauki, chęć zmiany klasy lub szkoły, relacje rodzinne, problemy osobiste, trudności edukacyjne i .indywidualnej sytuacji Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia Wniosek: W szkole realizowane są systemowe działania związane z rozpoznawaniem potrzeb rozwojowych, możliwości i sytuacji społecznej każdego ucznia.ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej..

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.Diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w Szkole Podstawowej im.

Uwagi 1.. Zadania nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia dydaktyczno-wychowawczego uczennicy posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Wnioski do pracy w zakresie współpracy z rodzicami.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. IV a. zrealizowano temat "Chcę byćporuszałam tematy, które wynikały bezpośrednio z sytuacji wychowawczej zespołu klasowego, którego byłam wychowawczynią przez dwa lata stażu: współpraca między uczniami, zachowanie w szkole, szkoły, organizowanie imprez postępy uczniów, osiągnięcia w konkursach.. Zapoznały .Szkoła Podstawowa im.. W trakcie zebrań z rodzicami stosowałam pedagogizacjęSPRAWOZDANIE z DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH zrealizowanych w roku szkolnym 2019/2020 .. podsumowującej działania w szkole, wydanie rekomendacji uzasadniającej .. rozmowy wspierające dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji odizolowania, braku kontaktów z rówieśnikami; .SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z PRACY W GRUPIE .. 8 dziewczynek i 11 chłopców.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Sprawozdanie z pracy gabinetu medycznego: załącznik - gabinet był czynny 5 razy w tygodniu.. Współpraca z instytucjamiNauczyciele powinni zdawać sobie sprawę z tego, że w klasie mamy zbiorowisko jednostek nie realizujących wspólnych działań.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. W roku szkolnym zanotowano 15 wypadków.zespół wychowawczy analizując sprawozdania wychowawców klas, zawsze wypracowuje wnioski, które niejednokrotnie zawierają propozycje konkretnych działań adresowanych do zespołów klasowych lub całej społeczności szkolnej.opis rodzaj sytuacji współpraca z rodzicami (w tym zestawienie frekwencji z zebrań z rodzicami, podejmowane tematy, uzyskane …-uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,-współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną, -prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, -reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,-propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2021/2022 a kontrola Kontrola to działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora prowadzone w celu oceny: stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,Analiza sytuacji wychowawczej w grupie oraz stanu opieki nad dziećmi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt