Indie opis warunków pozaprzyrodniczych

Pobierz

W krajach o słabym tempie rozwoju gospodarczego, w których dominuje gospodarka pasterska nastąpiło silne rozdrobnienie (skarłowacenie) gospodarstw (Bliski Wschód, Indie, Afryka).. Wyjątek stanowią gęsto zaludnione, ale niezelektryfikowane obszary Afryki Subsaharyjskiej.. Przemysł - dział gospodarki narodowej zajmujący się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców Podział przemysłu ze względu na charakter: - przemysł wydobywczy (górnictwo) - przemysł przetwórczy (przetwarzanie materiałów i surowców dla potrzeb konsumpcyjnych i produkcyjnych)Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole podstawowej jest przed- .. su i warunków realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, m in poprzez poznawanie .. i pozaprzyrodniczych na energetykę; rozwoju dużych miast na prze-W rozdziale III umieszczono opis warunków realizacji programu, a w rozdziale IV - procedury osiągania celów kształcenia i wychowania.. Podkreśl cechy wspólne człowieka i innych naczelnych.. kozy, wielbłądy, bydło, jaki, konie a) Zwierzęta żyjące w Tybecie, zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym; są zwierzętami jucznymi, dają mleko i wełnę.Główna roślina żywieniowa na świecie, służąca do produkcji mąki, paszy; ma duże wymagania klimatyczno-glebowe; czołowe miejsca w jej produkcji zajmują Chiny i Indie.. Indie, Republika Indii - państwo położone w Azji Południowej, zajmujące większość subkontynentu indyjskiego..

osobniki najlepiej przystosowane do danych warunków środowiska.

Wpływ: sposobu zagospodarowania dorzecza na występowanie powodzi, warunków przyrodniczych (zasobów surowców mineralnych, wiatru, wód i usłonecznienia) i pozaprzyrodniczych na energetykę, rozwoju dużych miast na przekształcenia .Rozkład materiału nauczania i plan dydaktyczny z geografii dla klasy 8 Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych.Transport.. Jego obecność i rozwój warunkuje funkcjonowanie niemal wszystkich innych sektorów gospodarki.. Transport jest jedną z najważniejszych usług.. Obecnie procesy urbanizacji na świecie są bardzo zróżnicowane.D.. Używka zawierająca teinę rosnąca najlepiej w klimacie monsunowym; rodzaj gotowego produktu zależy od przebiegu procesu fermentacji.Najmniejsze wskaźniki urbanizacji osiągają słabo rozwinięte kraje afrykańskie i azjatyckie, gdzie ludność wciąż utrzymuje w głównym stopniu z rolnictwa, takie jak: Etiopia 13%, Bangladesz 18%, Indie 24%.. Wspólnie z łącznością tworzy pojęcie komunikacji - odpowiada za przewóz towarów i osób.. omówisz warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Azji.. Klimat - jest najważniejszym czynnikiem rozwoju rolnictwa wpływającym także istotnie na pozostałe.. Na północnym zachodzie graniczą .przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Indiach: 1) klimat 2) żyzność gleb 3) ukształtowanie terenu 4) opady 5) urodzajność gleb pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Indiach: 1) tworzenie miejsc pracy 2) produkcja żywności 3) polityka rolna państwa 4) wykształcenie rolników 5) degradacja środowiskaOgólna charakterystyka Orangutan w lesie deszczowym Wielkość Indonezji, jej tropikalny klimat oraz fakt, że jest to archipelag , dają krajowi status drugiej strefy bioróżnorodności na świecie (po Brazylii ) [151] .Typowymi gospodarstwami wielkoobszarowymi są gospodarstwa rolne USA..

(0-1)1.Przyporządkuj osadom atmosferycznym opisy warunków, w jakich powstają.

B. szron .. Transport dzieli się ze względu na przestrzeń, w której przebiega.Czynniki lokalizacji przemysłu.. Jest 7. krajem świata pod względem powierzchni oraz 2. pod względem liczby ludności; jest także najludniejszą demokracją świata.. Nie są one bardzo dobre, aczkolwiek nie należą również do złych.. Liczba ludności tych dwóch krajów stanowi praktycznie 1/3 całkowitej sumy ludzi na Ziemi.. Niestety-z drugiej jednak stronyspowodowała,żejego negatywnywpływnaśrodowiskostawałsięcorazwiększy.. A. szadź .. Na nierównomierne rozmieszczenie ludności na świecie wpływ mają następujące czynniki: Przyrodnicze: 1.. Indie - kraj kontrastów społecznych i gospodarczy ch położenie Indii i cechy środowiska geograficznego problemy demograficzne największe aglomeracje prognozęprzyczyny powstawania slumsówWpływ: sposobu zagospodarowania dorzecza na występowanie powodzi; warunków przyrodniczych (zasobów surowców mineralnych, wiatru, wód i usłonecznienia) i pozaprzyrodniczych na energetykę; rozwoju dużych miast na przekształcenia strefy podmiejskiej; procesów migracyjnych na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu obszarów wiejskich; przemian gospodarczych po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia; transportu na rozwój działalności gospodarczej; walorów środowiska .2..

Rodzaj podłoża (ląd).Wielkość produkcji rolnej zależy od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych.

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes.. Dziękitemu od XVIII wieku w wyniku przyspieszonego rozwoju gospodarczego, opartegogłówniena procesach industrializacji,środowiskoulegałocoraz silniejszej degradacji.I Czynniki rozwoju rolnictwa.. Główna roślina żywieniowa na świecie, wykorzystywana między innymi do produkcji mąki i paszy.. Polska ma wiele cech, które dla rolnictwa są wręcz idealne, jak np. niziny stanowiące 91% powierzchni kraju, jest też jednak wiele cech negatywnych np. słaba jakość gleb.Ocena warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych gminy Ostrów Lubelski do rozwoju turystyki.. Obciąża jedynie bilans żywnościowy i paszowy tego kraju.. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.. W kolejnym rozdziale przedstawiono propozycje oceny osiągnięć ucznia, a w ostatnim - podano nauczycielom zalecaną literaturę.. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.. omówisz warunki klimatyczne w Azji wpływające na rytm uprawy ryżu.. W znacznym stopniu uwarunkowane jest to tradycją.Potentatem w hodowli bydła są Indie, z przyczyn religijnych (zakaz spożywania mleka oraz mięsa wołowego) "hodowla ta nie ma jednak prawie żadnego znaczenia praktycznego.. Czynniki przyrodnicze stanowią warunki klimatyczne, warunki wodne, jakość gleb i ukształtowanie powierzchni terenu..

omówisz znaczenie uprawy ryżu dla krajów Azji Południowo-Wschodniej.Nazwa regionu Opis warunków przyrodniczych Opis warunków pozaprzyrodniczych 1.

Dostosowuje się ono do warunków środowiska przyrodniczego, ale gospodarka wysoko rozwiniętego państwa, a także czynniki społeczno‑kulturowe przyczyniają się do wysokiego poziomu gospodarki rolnej.Na kontynentach pojedyncze światła, łączące się w rozświetlone obszary.. Najbardziej dogodne pod względem klimatycznym obszarywarunkiżyciaczłowieka.. Data zatwierdzenia tematu: 20 czerwca 2000 Data złożenia: 20 czerwca 2000 Streszczenie: .Ludność świata przekroczyła granicę 6mld.. .występująw Indiach, Chinach iczęściowonaPółwyspieIndochińskim.. Nie da się określić najlepszych warunków dla wszystkich roślin, gdyż np.:Relacje między elementami środowiska geograficznego na wybranych obszarach Polski: wpływ sposobu zagospodarowania dorzecza na występowanie powodzi; warunków przyrodniczych (zasobów surowców mineralnych, wiatru, wód i usłonecznienia) i pozaprzyrodniczych na energetykę; rozwoju dużych miast na prze-kształcenia strefy podmiejskiej; procesów migracyjnych na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu obszarów wiejskich; przemian gospodarczych po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia .Opis wymagań Treści kształcenia w podstawie programowej .. na przykładzie wybranych obszarów Polski.. Rozwojowi rolnictwa niesprzyjająskrajne warunki klimatyczne, np. klimaty: polarny i subpolarny, suchy igorącystrefy zwrotnikowej,górski.. Od południa Indie otoczone są Oceanem Indyjskim, od południowego zachodu Morzem Arabskim, a od południowego wschodu Zatoką Bengalską.. Mniejsze tereny rolniczeznajdująsięw Afryce i obu Amerykach, znikome w Australii.. Czynniki rozwoju rolnictwa dzielą się na przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze.. Hodowla trzody chlewnej ma charakter średnio - intensywny i intensywny.wymienisz czołówkę państw azjatyckich w światowych zbiorach roślin uprawnych na podstawie infografiki.. Czołowe miejsca w jej produkcji zajmują Chiny i Indie.Podsumowując, warunków przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa w Polsce nie można określić jako idealne.. Satelitarne zdjęcie Ziemi wykonane nocą.przedstawienie charakterystyki tradycyjnego rolnictwa i warunków jego rozwoju oraz kierunków produkcji rolnej 6.. Dopasuj do poniższych opisów nazwy zwierząt hodowanych w Azji wybrane spośród podanych.. Obszary oświetlone pokrywają się z obszarami gęsto zaludnionymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt