Wzory i nazewnictwo fenoli

Pobierz

Szereg homologiczny to grupa związków chemicznych, których budowę da się opisać za pomocą jednego wzoru ogólnego.. Szkoła ponadpodstawowa.. Kluczowym elementem budowy enoli jest to, że grupa hydroksylowa oraz wiązanie podwójne wychodzą z jednego, tego samego atomu węgla.Fenole to grupa związków posiadających grupę hydroksylową przyłączoną bezpośrednio do pierścienia aromatycznego.. Otrzymywanie i wykrywanie alkoholi polihydroksylowych.B I O T E C H N O L O G I A CHEMIA ORGANICZNA Budowa ALKOHOLE zawierające atom TLENU związany z atomem węgla sp3 mają budowę przestrzenną TETRAEDRYCZNĄ - zbliżoną do budowy węglowodorów.. W najprostszym przedstawiciela fenoli - fenolu (fenol) nie izomery, w jego homologi istnieć izomery pozycyjne grupy hydroksylowej w rdzeń benzonovom (orto, meta, para).. • Metylofenolenazywająsiękrezolami.. Nazwy systematyczne fenoli monohydroksylowych tworzy się, dodając do nazwy odpowiedniego węglowodoru końcówkę ­- ol, np.:ArOH + NaOH —→ ArO - Na + + H 2 O Jednak w skali bezwzględnej kwasowości właściwości fenoli porównujemy do najsłabszych kwasów nieorganicznych: ArOH + NaHCO 3 —X→ brak reakcji ArONa + H2CO 3 —→ ArOH + NaHCO 3Zobaczmy to na przykładach.. Właściwości fizyczne i chemiczne amin - porównanie ich zasadowości.. Właściwości aldehydów 28.. Tekst: Wioleta Kopek-Putała.Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie fenoli Fenole to jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, które zawierają w cząsteczkach grupy hydroksylowe -OH bezpośrednio przyłączone do atomów węgla należących do pierścienia aromatycznego..

Budowa i nazewnictwo ketonów 29.

Fenyl to reszta od pierścienia benzenu, tak samo jak metyl jest resztą od metanu.. pochodne węglowodorów fenol chemia organiczna fenole budowa fenoli hydroksybenzen benzenol krezol związki fenolu nazewnictwo fenoli.. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia.Chemia organiczna, zakres podstawowy 1.. Aldehydy: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowaniaotrzymywania fenoli − zapisuje wzory czterech pierwszych aldehydów w szeregu homologicznym i podaje ich nazwy systematyczne .. stosuje nazewnictwo amidów i omawia ich właściwości − zapisuje równania reakcji hydrolizy tłuszczów − zapisuje reakcjeBudowa i nazewnictwo alkoholi monohydroksylowych - Alkohole to jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, które zawierają w cząsteczkach grupę hydroksylową o wzorze sumarycznym -OH.. Otrzymywanie amin.. Następujące po sobie związki szeregu homologicznego .Wzory, nazewnictwo, podział kwasów 22.. 2FENOLE zawierające atom TLENU związany z atomem węgla sp mają budowęBudowa i nazewnictwo eterów.. Związki przedstawione są w postaci wzorów grupowych z wyróżnioną grupą funkcyjną.Sa to związki zawierające grupę hydroksylową -OH bezpośrednio związaną z atomem węgla w pierścieniu aromatycznym..

Budowa i nazewnictwo aldehydów 26.

Nazewnictwo fenoliFenole to grupa organicznych związków chemicznych, które posiadają przynajmniej jedną grupę hydroksylową (-OH) połączoną bezpośrednio z atomem węgla pierścienia aromatycznego - w odróżnieniu od alkoholi węgiel ten ma hybrydyzację sp2, a nie sp 3.. Otrzymywanie aldehydów 27.. Homologi (czyli elementy szeregu) mają podobną budowę chemiczną oraz zbliżone właściwości fizykochemiczne.. Tą grupę związków wykrywa się za pomocą chlorku żelaza (III).. Chemia.. Nazwy fenol użył w 1843 r. francuski chemik Charles Gerhardt .. Nazwę tę zaproponował francuski chemik Auguste Laurent dla grup funkcyjnych zawierających pierścień benzenowy ze względu na zawartość benzenu w gazie świetlnym..

Porównanie alkoholi i fenoli 29.

Barwa wskaźników w roztworach kwasów i zasad 24.. (* nazwa preferowana przez IUPAC) Własności fizyczne Bezbarwny, krystaliczny, higroskopijny.Onet Wiedza.. Właściwości i zastosowanie kwasów .. Wiązanie węgiel - 3tlen utworzone jest przez orbital 2sp atomu węgla oraz orbital 2sp3 atomu tlenu.. Fenole - wzór, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości Napisano: 27.03.2013 09:01.. Ulega on dysocjacji w wodzie.. Wzór ogólny: Ar-OH (Ar - grupa arylowa) Nazwy związków grupy fenoli tworzy się od fenolu.. Podczas przetwarzania wodorotlenku sodu otrzymano fenolan sodu.. Nazewnictwo: Nazwy systematyczne alkoholi i fenoli tworzy się przez dodanie do nazwy pierwotnego węglowodoru .Nazewnictwo alkoholi i fenoli Tablica przedstawia po 3 przykłady wraz z nazwami systematycznymi i zwyczajowymi alkoholi jednowodorotlenowych, wielowodorotlenowych i fenoli jednowodorotlenowych i wielowodorotlenowych.. Nazewnictwo alkoholi część 3 Pamiętaj, że fenyl ≠ fenol !. ciężkie (wrząca w temperaturze 230-270 ° C) olej..

Rzędowość, wzory i nazwy amidów kwasowych.

4 probówek .. Jak dokładnie zachodzi reakcja oraz z jakimi zadaniami maturalnymi z tego zagadnienia możesz się spotkać?. Przed końcówkaż podaje się lokant, przy którym znajduje się grupa hydroksylowa, np .1 Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej (załącznik nr 1. do rozporządzenia, Dz.U.. Reaguje on z wodorotlenkiem sodu i z sodem, w wyniku czego powstaje rozpuszczalny w wodzie fenolan sodu: Fenolan sodu ulega reakcjom z kwasami, nawet z bardzo słabym kwasem węglowym.Właściwie nauczeni tym, że nazwa fenol ma sens, śmiem podejrzewać, że i enol ma sens!. W sumie jakby ten enol rozłożyć, to jest to połączenie alk en u ( en) z alkoh ol em ( ol ).. Wzór ogólny: ArOH, gdzie Ar - grupa arylowa, OH - grupa hydroksylowa Spis treści 1 Właściwości chemiczne 1.1 Identyfikacja 2 Metody otrzymywania fenoli 3 Przykłady fenoli 4 Fenole jako środki dezynfekujące 5 Przypisy Właściwości chemiczneRdzeń nazwy fen pochodzi od gr.. Wzór ten materiał składa .• Numeracjęłańcucha naleŜy rozpocząćod końca najbliŜszego atomowi węgla z grupą- OH.. ZastosowanieFenole Fenole - grupa związków, w których grupa hydroksylowa -OH jest związana bezpośrednio z atomem węgla pierścienia aromatycznego.. Nazwy systematyczne alkoholi monohydroksylowych tworzy się, dodając do nazwy węglowodoru końcówkę ­­­-ol.. Etery o nieskomplikowanej budowie nazywa się w sposób opisowy, jak podano niżej na Rys. Figure 1.Szeregi homologiczne związków organicznych.. Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i .zna wzór grupy funkcyjnej alkoholi i fenoli na podstawie budowy cząsteczki zalicza substancję do alkoholi lub fenoli wyjaśnia pojęcia: alkohole pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe .. OH Cl 3-chlorofenol meta-chlorofenol OH H3CRzędowość, wzory i nazewnictwo amin.. Eterami nazywa się związki organiczne, w których atom tlenu związany jest z dwiema resztami węglowodorowymi, nie wyłączając grup aromatycznych.. Najprostszym przedstawicielem tej grupy jest benzenol (hydroksybenzen), zwany fenolem, o wzorze C 6 H 5 -OH Fenol otrzymujemy w reakcji opisanej poniższymi równaniami: C 6 H 5 -Cl + 2 NaOH → C 6 H 5 -ONa + NaCl + H 2 ONajprostszy fenol - benzenol posiada wyraźny charakter kwasowy.. Udostępnij.. Sposoby otrzymywania kwasów 23.. W powyższych przykładach nie ma żadnego fenolu, ponieważ nie ma tam nigdzie grupy ーOH dołączonej bezpośrednio do benzenu.. Ogólny wzór fenoli ma postać: ArOH, gdzie Ar oznacza grupę arylową, a OH grupę hydroksylową.Najprostszym fenolem z jedną grupą hydroksylową jest fenol .. Wprowadzenie Przeczytaj Grafika interaktywna Sprawdź się Dla nauczyciela work..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt