Zmiany po 2 wojnie światowej

Pobierz

(definicja słownikowa) REKLAMA.. Wojna w Indochinach (brudna wojna) - strony to Viet Minh i wojska francuskie.. Decyzje Wielkiej Trójki.. Dopiero w wyniku I wojny światowej, kiedy po różnych stronach frontu stanęły państwa zaborcze, zaistniała .Kryzysy i konflikty w Azji po II wojnie światowej.. Polska miała w 1939r.. Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce mieszkało około 24 milionów mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła 76 osób na 1 km 2.Licząc od dnia zakończenia II wojny światowej następowały wahadłowe zmiany przyrostu naturalnego, a co za tym idzie również zmiany liczby ludności Polski.. na sytuację, w której zaborcy ziem polskich popadną w konflikt zbrojny.Trwająca sześć lat II wojna światowa przyniosła ogromne straty ludnościowe, gospodarcze i społeczne.. Naród Polski oczekiwał od 1975r.. Wiek XX (a szczególnie jego druga połowa) zapisał się w historii jako okres niezwykle dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i technicznego.. 1 grudnia 1943r.. Obszar działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu, wyspy Oceanii i wszystkie oceany.Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w .. ***SUBSKRYBUJ domowa w Rwandzie - strony to plemiona Tutsi i Hutu.. Dawne ziemie polskie od 1795 r. były podzielone pomiędzy trzy państwa zaborcze: Rosję, Prusy i Austrię..

- miał powstać drugi front.Chiny po II wojnie światowej.

- przywódcy ZSRR- Józef Stalin, WB- Winston Churchill, USA- Franklin Roosevelt.. Jednak po zakończeniu II wojny światowej na Dalekim Wschodzie konflikt wewnętrzny rozgorzał na nowo.. Treść.. Polityczne następstwa wojny: - kapitulacja państw, które rozpętały wojnę; Niemiec, Japonii i Włoch; - likwidacja systemu kolonialnego na świecie; utworzenie niepodległych państw z terytoriów zależnych; - podział świata na strefy wpływów; - wzrost znaczenia Związku Radzieckiego zwłaszcza w Europie .Świat po II wojnie światowej.. Szczególnie wyraźnie wystąpiło to w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Skandynawii.zmiany po ii wojnie Światowej 1.. Rok zwrotnikowy to okres czasu upływający między kolejnymi przejściami Słońca przez: a) apogeum, b) zenit, c) lokalny południk niebieski, d) punkt równonocy wiosennej, e) równik niebieski.Zmiany na terytorium Polski w latach .. W wielu wypadkach pokój wydawał się szczególnie nietrwały, głównie ze względu na nieporozumienia dotyczące granic.. Polska została nam oddana po 123 latach.. Do dzisiaj nie został wyjaśniony chociażby status Wysp Kurylski, o które trwa spór między Japonią i Rosją.Demografia - jest nauką o ludności, obejmuje zmiany jej liczby, struktury wieku i płci, stan cywilny, rasy, narodowości, języki, wyznania, wykształcenie, strukturę zawodową..

Druga połowa XX wieku przyniosła zmiany w statusie małżeństwa.

Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-05-19 21:44:18Przedstaw konsekwencje zmiany granic polski po II wojnie światowej.. Wojan domowa w Chinach - strony to chińskie komunistyczne oddziały Mao Tse - Tunga i chińskie oddziały Kuomintangu kierowane przez Czang Kaj - szeka.. Komuniści chińscy uznali równość kobiet wobec prawa.. Zmiany obyczajowe .. w Poczdamie odbyła się konferencja "wielkiej trójki".. Ustalono oddanie pod zarząd Polski terytoriów sięgających Odry i Nysy Łużyckiej na .DZIAŁ " ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ" Skutki II wojny światowej 1.. Zmiana układu sił na świecie, konflikt supermocarstw W powojennym świecie nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o państwa najbardziej liczące się.Sytuacja po zakończeniu II Wojny Światowej.. Wzięli w niej udział w niej Stalin, Truman oraz na początku Churchill a w lipcu zastąpił go Clement Attlee.. Ponadto terytorium Polski przesunęło się na zachód, w kierunku Europy Zachodniej o około 100 km.. W konflikt zostało zaangażowanych 61 państw.. Skutki wojny - stary ludnościowe (śmierć 50 mln ludzi) - straty gospodarcze (zniszczone miasta, wsie, mosty, fabryki…) - straty kulturalne (zniszczone lub zrabowane dzieła sztuki, zabytki…) - skutki polityczne: • wzrost znaczenia USA i ZSRR • zmiany granic 2.Twórcy ONZ wyznaczyli tej organizacji 4 podstawowe cele: 1. utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków; 2 rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach ich samostanowienia i równouprawnienia; 3. rozwiązywania konkretnych problemów międzynarodowych, czy to gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych czy praw człowieka na zadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, języków i .ZMIANY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ..

Zostały wprowadzone, nieznane dotychczas, zmiany w życiu ludzkości.

Lata 1946 - 1949.Zmiany terytorialne, jakie zaszły w granicach Polski po 1945 r. - Sygnatariusze konferencji poczdamskiej (17 VII - 2 VIII 1945 r.) podjęli decyzje mające na celu ostateczne ustalenie zachodniej granicy Polski.. Najbardziej rozpowszechniła się nazwa "Zimnej Wojny".. - Według ustaleń Wielkiej Trójki - granica zachodnia przebiegała od tej pory na linii Odry i Nysy Łużyckiej z pozostawieniem po stronie .Prezentacja: "Świat po II wojnie światowej".. Decyzje Wielkiej Trójki - ZSRR obok Wielkiej Brytanii i USA wielkim mocarstwem - 28 listopada ?. W latach 50. pod wpływem Belgii i ONZ zaczęły powstawać pierwsze organizacje polityczne skupiające ludność murzyńską, reprezentujące zarówno plemiona Tutsi, jak i Hutu.Jakie są konsekwencje zmiany granic po II Wojnie Światowej na świecie, w Europie, Polsce, Dalekim Wschodzie, ZSRR i USA.. 2 sierpnia 1945r.. Coraz częściej związki miały charakter nieoficjalny - nie zostały poparte urzędowym aktem, często też były długotrwałe, ale pozamałżeńskie.. 35-36 milionów obywateli, a w 1945 - 23 miliony.Po zakończeniu II wojny światowej przywrócono przebieg granicy z lat , choć ostateczne porozumienie graniczne zapadło w 1958 roku.. Wesprzyj moją działalność!. Podkreśl poprawne uzupełnienie zdania.. poleca 82% 318 głosów.. Zmobilizowano ponad 110 milionów żołnierzy.Podoba Ci się to co robię?.

Wprowadzono zmiany w prawie rodzinnym: dopuszczono rozwody oraz aborcję.

Po roku 1945 liczba ludności w Polsce zmalała o blisko 11 milionów, ze względu na ofiary działań zbrojnych (ok. 6 mln Polaków zginęło) czy też zmianę granic Polski (ok. 4 mln osób zostało przymusowo wysiedlonych), migracji (ok 1 mln osób wyemigrował na zachód).Powierzchnia Polski po II wojnie światowej zmniejszyła się o około 1/3 i wynosiła 310 tysięcy km2.. Również w tym samym roku dokonano dość znacznej korekty granicy z Czechosłowacją.. W 1914 r. Polska, jako samodzielne i suwerenne państwo, nie istniała.. W praktyce konflikt przeniósł się na inne obszary rywalizacji międzypaństwowej, doprowadzając do nowych podziałów i wykształcenia dwóch przeciwstawianych sobie bloków polityczno-militarnych.Po oficjalnym zakończeniu II Wojny Światowej nastała kolejna, w zasadzie to nieoficjalna wojna, nazywana wojną dziwną, cichą.. Lata .. .Zmiany polityczne: Po zakończeniu II wojny światowej rządy w Polsce objęli komuniści skupieni w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) podlegli dyrektywom ZSRR.. Filmy.. ew. jest to w książce operonu od historii dla kl. 3 tabelka na stronie 185, jeśli ktoś wie/ma to proszę o podzielenie się informacjami ;) .. konferencja w Teheranie - przywódcy ZSRR- Józef Stalin, WB- Winston Churchill, USA- Franklin Roosevelt - miał powstać drugi front - mieli walczyć aż do bezwarynkowej kapitulacji Niemiec - Stalin zarządał wschodniej części terytorium Polski do lini Curzona 2.Sytuacja po zakończeniu II wojny światowej Zakończenie II wojny światowej nie wszędzie przyniosło oczekiwany pokój.. W 1952 roku uchwalono nową konstytucję tzw. "konstytucję stalinowską" oraz nową nazwę państwa: Polską Rzeczpospolitą Ludową.Inną ważna zmianą było utworzenie nowych państw takich jak Estonia, Irlandia, Islandia, Finlandia, Austria, Węgry, Łotwa, Litwa, ale także Polska.. Gospodarka Po II wojnie światowej nastąpiło niespotykane dotąd powiązanie .Konsekwencje zmiany granic Polski po II wojnie światowej: Obszar państwa polskiego zmniejszył się z 389 tys. km 2 do 312 tys. km 2.. Po II Wojnie Światowej Rwanda uzyskała status terytorium powierniczego ONZ.. - ZSRR obok Wielkiej Brytanii i USA wielkim mocarstwem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt