Rozbicie dzielnicowe polski prezentacja

Pobierz

Tekst: Paweł Żmudzki.. W 1227 r. podczas zjazdu w Gąsawie zamordowano Leszka Białego.. Seniorem-princepsem zostawał najstarszy z dynastii piastowskiej (pierwszym został Władysław Wygnaniec).walki między braćmi, a Polska pogrążyła się w okres rozbicia dzielnicowego, • osłabiona została pozycja międzynarodowa Polski, • wobec decentralizacji i podziału dzielnic, państwo polskie było osłabione pod względem militarnym i w przyszłości nie będzie mogło powstrzymać najazdu Mongołów czy powstania państwa krzyżackiego w Prusach,Piastowie rozbicie dzielnicowe podział książęta.. Udostępnij.. Zmiany społeczno-polityczne.. Charakterystyka okresu W okresie rozbicia kraj znalazł się w obliczu silnych zagrożeń zewnętrznych, rozbicie oznaczało osłabienie militarne.Rozbicie dzielnicowe Zapisz notatkę.. omówisz proces rozpadu jedności państwa po 1138 r. NACOBEZU.. Tatarzy- grupa ludów wywodzących się z terenów północno-zachodniej Mongolii i rejonu Bajkału, .Postępujące rozbicie dzielnicowe Polski było niekorzystne dla polityki zewnętrznej, a w końcu wpłynęło na zawężanie się horyzontów politycznych polskich książąt.. 0.0 / 5 (0 głosów)1226 - sprowadzenie do Polski zakonu krzyżackiego przez Konrada Mazowieckiego 1227 -zjazd książąt w Gąsawie zwołany przez Leszka Białego 1241 - najazd Mongołów na ziemie polskie, bitwa pod Legnicą Wykonajcie w zeszycie zadania: zad..

Rozbicie dzielnicowe Prawda czy fałsz.

klasa 3 j. polski.. Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp.. W XIII wieku nastąpił rozwój kraju: Przepisz notatkę.. Pobierz.. -książę Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków a) nadał im ziemie chełmińską .. W 1138 roku I seniorem został Władysław II Wygnaniec 1 -otrzymał on oprócz ziemi senioralnej -Śląsk i ziemię lubuską; Bolesław IV Kędzierzawy 1 dostał Mazowsze i Kujawy; Mieszko III Stary 1 -zachodnią Wielkopolskę a Henryk -ziemię sandomierską.Rozbicie dzielnicowe w Polsce na tle dziejów Europy - podsumowanie .. Cechą charakterystyczną tego okresu było rozdrobnienie państwa polskiego na coraz mniejsze księstwa.. W Polsce było coraz gorzej.. Wydarzenie to doprowadziło do dalszego rozdrobnienia kraju.. W okresie rozbicia dzielnicowego ziemiom polskim za cz ęli zagra żać: (1) feudałowie niemieccy, którzy w XII i XIII w. wznowili ekspansj ę w kierunku wschodnim (2) Mongołowie, którzy podporz ądkowali sobie w tym czasie ksi ęstwa ruskie (3) Zakon Krzy żacki, który Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski.- AleKlasa Rozbicie dzielnicowe (XII-XIII w.). Polska w okresie rozbicia dzielnicowego, rozbicie dzielnicowe w Polsce, seniorat, feudalizm, kolonizacja na prawie niemieckim, gospodarka średniowieczna, średniowiecze, monarchia patrymonialna, monarchia stanowa, Piastowie, rozbicie dzielnicowe..

Mapa Polski w czasach rozbicia dzielnicowego.

Podział Polski na dzielnice spowodował liczne zmiany w dziedzinie polityki, życia społecznego i gospodarki.. Apogeum rozbicia dzielnicowego a) dalszy podział na dzielnice (pod koniec XIII było ich około 20).. Kraj był skłócony wewnętrznie.. Rozbicie zaczęło się pogłębiad, a poszczególne dzielnice dzielono na mniejsze (z wyjątkiem Małopolski).. W niej dowiecie w jaki sposób przebiegały walki o zwierzchnictwo nad Polską.własne, partykularne interesy.. - wzrost znaczenia możnowładców (immunitety, książęta zainteresowani .Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski - powtórka, streszczenie z Historia WSZPWN Bolesław Krzywousty zmarł w 1138 r. Aby uniknąć sytuacji, że po jego śmierci synowie będą walczyć między sobą o tron, sporządził testament, tzw. statut Krzywoustego, w którym rozdzielił państwo i władzę między swoich synów.Rozbicie Polski na dzielnice nie zapobiegło walce o władzę.. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.przedstawisz na mapie podział ziem polskich w myśl ustawy sukcesyjnej.. Materiałem o Bolesławie Krzywoustym i początku rozbicia dzielnicowego wypełniam lukę.Rozbicie dzielnicowe - okres w historii Polski trwający od 1138 roku do koronacji Władysława Łokietka w roku 1320..

2 str. 195 zad.5 str. 197Temat: Rozbicie dzielnicowe.

w Krakowie zasiadali kolejni książęta z rodu Piastów, którzy nie przestrzegali zasady starszeństwa i w XIII w. rozbicie dzielnicowe Polski pogłębiało się (w 1288 r. istniało 17 księstw).Temat: Rozbicie dzielnicowe w Polsce Podręcznik str. 192-197 nacobezu str. 192 oraz uczeń: - opisuje okoliczności sprowadzenia zakonu krzyżackiego do Polski oraz skutki tego wydarzenia, - omawia skutki rozbicia dzielnicowego, - wie kim byli: Władysław Wygnaniec, Leszek Biały, Konrad Mazowiecki i Henryk Pobożny.Opis wymaganych pojęć.. -kolonizacja, zakładanie wsi, -trójpolówka, -lokacje miast,Prezentacja programu PowerPoint Historia administracji Rozbicie dzielnicowe Zasada senioratu W 1138 r. za zgodą biskupów i możnych oraz cesarza i papieża Bolesław Krzywousty ustanowił zasadę senioratu.. Stopniowo postępowało rozdrobnienie ziem Polski, powiązane z umacnianiem się separatyzmu księstw dzielnicowych.. Na mocy postanowień testamentu Bolesława Krzywoustego władza zwierzchnia, obronność i polityka zagraniczna państwa miała przypadać najstarszemu księciu..

zrozumiesz, jakie czynniki spowodowały rozpad państwa polskiego.

Na Polskę trudno było liczyć w tym czasie.. Około połowy XIII wieku Polska składała się z kilkunastu księstw.. Wprowadzenie Przeczytaj Mapa interaktywna Film + Sprawdź się Dla nauczyciela work.. Klasa 4 Historia .Plik Rozbicie dzielnicowe.ppt na koncie użytkownika arecibo • folder 03 Średniowiecze • Data dodania: 22 lut 2012.. (str.192) W 1138 r. zmarł Bolesław Krzywousty Został otwarty jego testament, w którym podzielił ziemie polskie miedzy .. Od 1138r.. arecibo / Prezentacje / Historia / 03 Średniowiecze / Rozbicie dzielnicowe.ppt Download: Rozbicie dzielnicowe.ppt.. Były to zarówno zmiany pozytywne, jak i negatywne.. Rozbicie dzielnicowe (XII .Dalsze rozdrobnienie kraju: •objęcie tronu przez Leszka Białego, •śmierć Leszka Białego (upadek władzy zwierzchniej seniora), •samodzielnie rywalizujące księstwa, •dwustuletni okres rozbicia dzielnicowego.Rozbicie dzielnicowe.. przedstawisz skutki najazdu mongolskiego na Polskę.. Skutki rozbicia dzielnicowego - Utrata pozycji na arenie międzynarodowej - Osłabienie militarne (słabe wojska)2.. Młodsi bracia wystąpili przeciwko Władysławowi i w 1146 r. wygnali go z kraju.. Wczoraj i dziś, wyd.. wg Polskaszkolawki.. Cechą charakterystyczną tego okresu jest postępujące rozdrobnienie państwa polskiego na coraz mniejsze w znacznej mierze niezależne władztwa terytorialne.Po dłuższej przerwie wracam do tworzenia historycznych kompilacji na YT.. wyjaśnisz, czym były zasada senioratu i zasada pryncypatu.. Mieszko Stary natomiast próbował powrócić do Polski i szukał szczęścia u Pomorzan.Leszek Biały, Władysław Laskonogi, Konrad Mazowiecki dochodzi do zamachu Świętopełk II i Władysław Odonic napadają i zabijają Leszka Białego rozpoczęcie rozrobienia rozbicia dzielnicowego terytorialnego 9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt